غنیه المتملی فی شرح منیه المصلی و غنیه المبتدی/سدیدالدین محمد ?اشغری
مولف : ابراهیم بن محمد بن ابراهیم الحلبی